"Улаанбаатар 2020" хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө